§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Tarnowskiego Centrum Seniorów, zwanej dalej Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, a także zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem umieszczającym treść na Stronie jest: Tarnowskie Centrum Seniorów, zwane dalej TCS.
 5. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, takie jak wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię TCS lub Gminy.
 6. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora Strony o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Strony.

§ 2 KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, lub uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu.

§ 3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. TCS dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. TCS nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 3. Na stronie TCS znajdują się łącza do innych stron internetowych, których nie jesteśmy autorami i nie ponosimy odpowiedzialności za treści w tych witrynach.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez:…………………….
 2. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, usunięcia ich ze strony – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy podany na stronie TCS.
 2. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie, który wchodzi w życie wraz z jego opublikowaniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2018 r.